කළණමිතුරෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සිටින දෙස් විදෙස් කළණමිතුරන්ගේ දායකත්වයෙන් අපගේ පරම පිවිතුරැ බුද්ධ සාසනය , සමාජයට හා ස්වභාවධර්මය වෙනුවෙන් සිදුකරන්නාවු පුණ්‍ය කර්ම වලින් කොටසක් පාඨක ඔබගේ සිත් පහදා ගැනීම උදෙසා මෙසේ පලකරමි.
අති දුෂ්කර ගම්මාන වල වෙසෙන පාසල් දරැවන්ට අවශය පාවහන් පරිත්‍යාග කිරීම 2023/12/22​
ආරන්‍යවාසී භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පරිහරනය උදෙසා E -Book සහා තවත් අත්‍යවශය දෑ පුජා කිරීම
පිපාසයෙන් පෙළෙන වන ජිවීන් උදෙසා සුර්ය බලශක්තියෙන් ජලය සැපයිමේ ව්‍යාපෘතිය 2023 ජූනි මස​