හෙලයේ මහා යතිවරයානන් වහන්සේලා විසින් රචනා කරන ලද කෘති සහා අනෙකුත් ඉපැරණි සදහම් කෘති

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා ස්වාමින් වහන්සේ
අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහා ස්වාමින් වහන්සේ
අතිපූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින් වහන්සේ
අතිපූජ්‍ය භික්ෂු බෝධී මහා ස්වාමින් වහන්සේ
අතිපූජ්‍ය මාතර ශ්‍රී ඤාණාරාම මහා ස්වාමින් වහන්සේ